شنبه، اردیبهشت ۳۰، ۱۳۹۱

The Sciences of the Persians


Where are the sciences of the Persians that 'Umar ordered to be wiped out at the time of the conquest ? --Ibn Khaldun

Among the Persians the intellectual sciences played a large and important role since the Persian dynasties were powerful and ruled without interruption. The intellectual sciences are said to have come to the Greeks from the Persians, when Alexander killed Darius and gained control of the Achaemanid empire. At that time he appropriated the books and the sciences of the Persians.
However, when the Muslims conquered Persia and came upon an indescribably large number of books and scientific papers,
Sa'd ibn-i-Abi Waqqass wrote to 'Umar bin al-Khattab, asking him for permission to take them and distribute them as booty among the Muslims. On that occasion, 'Umar wrote him: "Throw them into the water. If what they contain is right guidance, God has given us better guidance. If it is error, God has protected us against it, Thus, the (Muslims) threw them into the water or into the fire, and the sciences of the Persians were lost and did not reach us.[1]
Emphasis is mine.

«کجاست دانشهای ایرانیان که عمر دستور به نابود کردنشان داد؟»

دانشهای اندیشیک در میان ایرانیان نقش ارج دار و مهینی داشتند چرا که خاندانهای ایرانیان نیرومند و فرمانروایی شان بی وقفه بود. گفته می شود که این دانشها از آنها به یونانیان رسید، در زمانی که اسکندر داریوش (سوم) را کشت و زمامداری امپراطوری هخامنشیان را به دست گرفت در آن زمان او کتاب های ایرانیان و دانشهای آن ها را پخش کرد. زمانی که مسلمانان به ایران برتری یافتند، به شمار زیادی کتاب ها و جستارهای دانشیک برخورد کردند سعد بن ابی وقاص به عمر بن خطاب نامه نوشت و از او روادید خواست که آن ها را چون غنیمت در میان مسلمانان پخش کند در آن زمان ،عمر در نامه ای چنین به او دستور داد : آن ها را در آب بیافکن اگر آنچه درآن ها نوشته راهنمایی به راستی باشد خداوند راهنمای بهتری از آنها به ما داده است و اگر نادرست باشد خدا ما را از آنها نگهداشته است پس آن کتاب ها را در آتش یا در آب افکندند و آن دانش ها از میان رفتند و از آن ها چیزی به دست ما نرسید -- ابن خلدون تاریخدان و اقتصاددان برگردان به پارسی از کتاب آشنایی با تاریخ برگردان شده از عربی به انگلیسی از فرانز روزنتال   


  [1]  Al-Moghadameh, Ibn Khaldun, Translated from Arabic by Franz Rosenthal, Edited by N. J. Dawood, Princeton University Press, 1967, ISBN 0691099464, p 373.

هیچ نظری موجود نیست:

درباره من

Read my notes here, you'll know all you need to know.