جمعه، دی ۲۰، ۱۳۹۲

ساعت های مکانیکی آبی از کجا آمدند؟

ساعت های مکانیکی آبی از کجا آمدند؟
دانِلد هیل در کتاب خود ساعت های آبی عربی می نویسد:
«رضوان (کسی که کتابی در سده های میانه در این باره نوشته و هیل سخن او را می آورد)
چنین ادامه می دهد : مردی به نام هُرمُز دوازده در برای ساعتهای روز ساخت و این دریچه ها در هر یک از دوازده ساعت روز و هر یک از دوازده ساعت شب می چرخیدند و او برای هر ساعت دو گوی درست کرده بود که در سر هر ساعت (یکی برای روز و یکی برای شب) فرو می افتادند و راهَک هایی و سَرَکی برای دو پرنده ساخته بود. پرنده ها از جای خود در نمی آمدند تنها سر ساعت سر خود را از جعبه بیرون می آوردند و این طرح سالهای دراز در سرزمین فارس ساخته می شد و از آنجا به یونان رفت تا اینکه طرح ساخت آن ها به دمشق رسید و به همین طرح در روزهای امپراطوری روم شرقی بیزانتین و پس از آن در روزهای بنی امیه ساخته می شد و هر کسی پس از دیگری از روی طرح هرمز به همین شکل که در بالا گفته شد
He continues "Then according to report a man called Hormuz invented the twelve doors for the hours of the day and these doors rotated in both of them [i.e. by day and by night] and he invented for every hour two balls which fell, and he added the channels and the heads of two birds and he designed it on this pattern [that is the same design as the clock built by Rizwan's father] except that it was in a box from which nothing except the doors was visible. the birds did not change from their positions but only their beaks were protruding from the box. that design continued in the land of Fars for a long time and was transmitted from there to the land of the Greeks and its construction spread out in the land until it was transmitted to Damascus, where it was constructed up to the days of the Byzantines and after that the days of Banu Umayya according to what is entioned in the histories this clock attributed to Hormuz continued to be reproduced by one man after another on this pattern and it was in the shape that we described above.

دانلد هیل در ادامه می نویسد که به احتمال قوی این ایده ها از مصر و بابل به ایران رفته و از ایران به یونان و جا های دیگر

Arabic Water Clocks by Donald R Hill University of Aleppo Institute for the History of Arabic Science Aleppo Syria, 1981 pp. 12-13

هیچ نظری موجود نیست:

درباره من

Read my notes here, you'll know all you need to know.